Bezdán - informativ honlapja

Utolsó frissítés:
2016. aug. 25.Tanácskozás Bezdán fenntartható fejlesztésének lehetőségeiről

Prof. dr. Nedeljko Rodić munkatársaival a minap Bezdánba látogatott, hogy elbeszélgessen a Bezdán Helyi Közösség tanácsának, valamint a Bezdán és Környéke Fejlesztési Társulásának azon tagjaival, akik hozzászólásaikkal házzájárulni kívántak a Zombor község fenntartható fejlesztéséről szóló terv elkészítéséhez.

A szép számú megjelentet a helyi közösség tanácstermében, Mirko Strigić, a fejlesztési társulás alelnöke üdvözölte, majd megnyitó beszédében elmondta, hogy egy községi bizottság készíti a község fenntartható fejlesztésének tervdokumentumait, de ez a munka nagyon lassan halad. Megjegyezte, hogy bár a község lakosságának majdnem a fele falvakban él, a tervdokumentumok a falvak helyi közösségeinek a bevonása nélkül készülnek. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy azoknak a bezdáni polgároknak, akik a helység fejlődését kívánják előmozdítani, össze kellene fogniuk a helység fenntartható fejlesztése tervének megalkotásában, valamint, hogy a falvak terveinek is helyet kellene kapniuk a készülő községi tervdokumentumokban.

Dr. Balla Ferenc, a fejlesztési társulás elnöke, a bezdáni turizmus fejlesztési lehetőségeiről beszélt. Véleménye szerint, a falusi turizmus, valamint a Duna folyóval kapcsolatos turisztikai lehetőségek igen szép távlatokkal kecsegtetnek, de igazi eredmények e turisztikai szolgáltatások terén csak több év múlva várhatóak.

- Bezdánban a turizmus különböző formái közül, a gyógyturizmus azonnal podukálhat eredményeket. A gyógyfürdő szolgáltatásait igénybe vevő vendégek számának növekedése, bizonyára serkentőleg hatna a turizmus más formáinak kibontakozására is...A gyógyfürdő, amely az egykori Jugoszlávia egyik első mozgásszervi rehabilitációs intézménye volt, az elmúlt években a zombori közkórház egyik legalacsonyabb színtű szervezési egységévé degradálódott. Amig a tartomány hét gyógyfürdője közül hat önálló inézmény lett és a tartomány vissza nem térítendő pénztámogatása révén komoly fejlesztésekbe kezdett, addig a bezdáni gyógyfürdő a sorvadás útjára sodródott. Hogy az intézmény, a fejlődés lehetőségétől megfosztott helyzetbe került, elsősorban a Zomborban politikával foglalkozó személyek tudatlanságának, közömbösségének, vagy tisztességtelen szándékának köszönheti. Még az ilyen körülmények között működő gyógyfürdőben is, az elmúlt évben 732 vendég kezeltette magát saját költségén. Ezek körülbelül 6000 éjszakát töltöttek az intézményben. Arról nincsenek adataink, hogy a gyógyfürdő közelében lévő magánházakban hány fürdővendég keresett szállást. A gyógyfürdőben már kibontakozóban van a gyógyturizmus. Ezért követelnünk kell, hogy a gyógyfürdő azonnal váljon önálló intézményé - a jelenlegi előírások értelmében -, speciális rehabilitációs kórházzá. Ennek realizálása nagyban hozzájárulhatna Bezdán általános fejlődéséhez, a turizmus egyes más formáinak kibontakozásához, és nem utolsósorban a munkanélküliség csökkenéséhez - mondta a fejelsztési társulás elnöke.

Dr. Pfaff Mihály, a helyi közösség tanácsának elnöke támogatta az előbbi felszólaló javaslatát a gyógyfürdő jövőbeli státusával kapcsolatban, kiemelve azt a véleményét, hogy a zombori közkórház önszántából soha sem fog lemondani egy olyan intézményről, amely akkor is készpénzt hoz neki, ha abba nem ruház be. A falusi turizmusról úgy vélekedett, hogy ennek keretében Bezdánban csak családi vállalkozások létesülése várható, amelyek nem járulhatnak hozzá új munkahelyek nyitásához. A helység lakosságának egészségügyi ellátásáról többek között a következőket mondta:

- Ami a bezdáni egészségügyi állomáson dolgozó orvosok számát illeti, az megfelel a követelményeknek. Három orvosnál több, a múltban sem teljesített szolgálatot. Az már némi problémát okoz, hogy az orvosok közül kettő, Zomborból utazik munkahelyére. A községi egészségügyi ellátás nagy hiányossága, hogy a beteg Zomborban fordulhat ügyeletes orvoshoz. Ez a körülmény rendkvül megnehezíti Bezdánban az idős, maga tehetetlen, beteg emberek gyógykezelését. Ha a betegséghez még rossz szociális helyzet is társul, akkor ezek az emberek kilátástalan helyzetbe kerülhetnek. Meg is halhatnak. Úgy gondolom, hogy az sem volna megoldás, ha a bezdáni egészségügyi állomást tennék meg a szomszédos falvak orvosi ügyeletének központjává. Ugyanis ez nagyon drágába kerülne. Három váltásban biztosítani kellene egy terepjáró autót, egy sofőrt, egy orvost és két általános egészségügyi technikust. A probléma megoldását, illetve a falvak állandó egészségügyi ellátásának biztosítását, az úgynevezett orvosi készenléti állapot valamilyen formában való visszaállításában látom. Ez megoldaná az ünnepnapok alatti halottkém problémáját is, amelynek hiánya a falvakban a 21. századhoz nem méltó, nem kívánatos, sőt kegyeletsértő eseteket is okozhat...Bezdán lakosságának többsége szegényes körülmények között él. Valamikor minden családban egy személy munkaviszonyban volt. Az utóbbiak száma 1600 körül mozgott. Ma viszont, alig 300 személynek van állandó munkája. Azok, akik az újgazdáknál kaptak munkalehetőséget, nagyon alacsony bérért dolgoznak, és közülük sokan nincsenek bejelentve a nyugdíj- és egészségbiztosítási intézetnél. Ha a dolgozó szóvá meri tenni bérének nagyságát, vagy annak kifizetési módját, azonnal elbocsátásban részesül. Szerencsés az a család, amelyben legalább egy nyugdíjas van, mert az "eltarthatja" a munkanélküli családtagokat. A helyi közösség igyekszik lehetőségeihez mérten anyagilag segíteni a rászorúló családokon. (Ezek száma a helységben 130 körül van.) A támogatás például abból is áll, hogy a helyi közösség kifizeti helyettük a szemétszállítás költségeit. Természetesen, a szociális gondokkal küzdő családok problémái csak munkahelyteremtéssel oldhatóak meg...A helyi közösség támogatja a csatorna-parti, úgynevezett Trskara sportközpont kiépítését. A zöldövezet e részén található a Duna kajakklub és a vadásztársaság épülete. A tervek szerint a sportközpontban lehetőség nyílik majd a vizi sportok (kajakozás, úszás, horgászat), valamint a vadászház kibővítésével (vizesgóc, konyha) a vadászturizmus fejlesztésére. Itt megszervezhető lesz a helybeli és a vidéki iskoláskorú gyerekek nyári sátortáborozása, kéthetes turnusokban. A táborozási program bővítése céljából a meglévő futball-, kézilabda-, hálólabda- és kosárlabdapálya mellé, céllövölde és tekepálya építését is tervezik.

Milan Repac, a bezdáni Vodokanal közvállalat igazgatója hangsúlyozta, hogy a vízgyár jogi helyzete húsz év multán sem rendeződött.

- Ha a községi vezetés részéről volna egy kis jóindulat, egy-két óra alatt rendezhetné. A vízgyár másodpercenként 30 liter ivóvizet hoz felszínre. Öt település: Bezdán, Gádor, Béreg, Küllőd és Monostorszeg ivóvízzel való ellátására tervezték. Ma, csak a bezdáni háztartásokat látja el. A szomszédos települések ahelyett, hogy viszonylag olcsó csővezetékek lefektetésével igénybe vennék a vízgyár szolgáltatását, területükön drága kutat furatnak...Bezdánban problémát okoz mind a csapadékvíz, mind a szennyvíz elvezetése is. Hozzá kellene látni ezek megoldásához, mert ezt már a Bezdánnál kisebb települések is megtették. Hogyan válhatunk a környék turisztikai központjává, ha nem oldjuk meg a szennyvíz és a települési hulladék európai módon való kezelését - mondta a vízgyár igazgatója.

Hám Mária, a bezdáni Novitet-Dunav részvénytársaság igazgatónőjének elmondása szerint, a részvénytársaság, az egykori ismert selyemdamaszt előállító üzem, amely bár állami védelem alatt áll és 17 dolgozót foglalkoztat, nem tud kedvezményes hitelhez jutni. Megjegyezte: főleg a vendéglátóipart látják el termékeikkel, és csak kisebb kontingens terméket készítenek a háztartások és a turizmus részére. Úgy vélte, hogy ha bővíthetnék felszerelésüket (még mindig több mint százéves szövőszékeken termelnek), a dolgozók többre is képesek volnának.

Horváth János, a zombori Technikai Középiskola igazgatója közölte, hogy Bezdánban (de ez így van más helységben is), évről-évre csökken az általános iskola első osztályába beírt tanulók száma. Véleménye szerint a helybeli iskolának öt-hat év múlva csak 300-350 tanulója lesz.

- A tanulók létszámának csökkenése a kisebb falvak iskoláinak megszünéséhez fog vezetni. Hogy mi fog történni e települések iskoláskorú gyerekeivel? Az tűnik a legelfogadhatóbb és legolcsóbb megoldásnak, ha a tanulókat iskolabuszok juttatják el a legközelebbi, működő, általános iskolába - mondta a technikai középiskola igazgatója.

Prof. dr. Nedeljko Rodićnak arra a kérdésére, hogy mi a helyzet Bezdánban a földművelés és az ipari vállalkozások terén, Žarko Pudar, a bezdáni Agrobezdan tulajdonosa válaszolt:

- A bezdáni földművesek érdeklődnek az állami földek bérbeadása iránt, de az akció az utóbbi hetekben leállt. A bérbeadásról már elmondható, hogy a helységben csak néhány család anyagi helyzetét oldja meg. Ezért szükséges volna az egykori tulajdonosok (a helyi közösség, a földművesek, a római kat. egyházközösség) elvett vagyonát visszaszármaztatni. Egyébként a bezdáni földművesek egyelőre még nem látják a turizmusban rejlő lehetőségeket. Igaz, hogy vannak kedvező hitelek a földművesek számára, de hogyan lehet őket azok felvételére biztatni, amikor terményeiket sokszor el sem tudják adni az árak állandó ingadozásai miatt. Bizonyára arra is gondolnak, hogy a hitel kockázattal jár, a hitelfelvevő lakóházat is elvesztheti. Mindenki előtt ismert, hogy a szegénység felszámolása legkönnyebben új munkahelyek nyitásával lehetséges, ami pedig csak az ipar fejlesztésével érhető el. Ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy Bezdánban mielőbb kialakítsuk az ipari parkot, ahol belföldi és külföldi befektetők ipari létesítmények építésével a legtöbb munkahelyet kínálhatják fel a bezdáni munkanélkülieknek.

A tanácskozás részvevőinek hozzászólásai szerint Bezdán fenntartható fejlődése az alábbiaktól várható:

1. A jogtalanul elvett vagyonokat (szántóföldek, üzlethelységek, színházépület) mielőbb visszajuttatni jogos tulajdonosainak, illetve örököseinek.

2. Biztosítani az állami földek bérbeadását a helybeli földműveseknek.

3. Kijelölni és kiépíteni az ipari parkot.

4. Önállósítani a bezdáni gyógyfürdőt; fejleszteni a gyógyturizmust; megszervezni és fejleszteni a falusi turizmust; megszervezni a vizi sporttal, a vadászattal, a halászattal, a kultúrával stb.) kapcsolatos turisztikai kínálatot.

5. Erkölcsi és anyagi támogatásban részesíteni a régi mesterségek művelőit.

6. Tovább fejleszteni a sportegyesületeket (például a kajakklubot, a kézilabda-és a futball-egyesületet stb.) és újraindítani a megszünteket (például a céllövő- és a tekeegyesületet).

7. Tovább építeni a csatorna-parti, úgynevezett Trskara sportközpontot.

8. Rendezni a Vodokanal közvállalat jogi helyzetét; a vízgyár legyen regionális ivóvízellátó.

9. Kiépíteni a csapadékvíz-elvezető csatornahálozatot az egész falu területén.

10. Megoldani a szennyvíz elvezetését a faluban.

11. Ha a szomszédos falvakban megszünnének az általános iskolák, a bezdáni általános iskola legyen az az intézmény, amely befogadja az iskola nélkül maradt tanulókat, akik iskolabusszal érkeznének és utaznának vissza otthonaikba.

12. Az egészségügyben visszaállítani az orvosok készenléti állapotának intézményét és Bezdánban biztosítani az orvos állandó jelenlétét.

13. Figyelemmel kísérni az idősek és a szociális támogatásra szorúló polgárok életkörülményeit, és szükség esetén anyagi támogatásban részesíteni őket.

B.

Oldal TetejéreAUKCIJA BROJ PONUDA CENA PREOSTALO
Radio sa satom
» Radio sa satom 7 ponuda 310 din 1 dan
Radio
» Radio 3 ponude 109 din 18 sati
DEBELA KOKA LEKOVITA I DEKORATIVNA BILJKA
» DEBELA KOKA LEKOVITA I DEKORATIVNA BILJKA 1 ponuda 10 din 3 sata
PREDIVNA PINK PUZAVICA PREZIMI
» PREDIVNA PINK PUZAVICA PREZIMI 1 ponuda 10 din 4 sata
VUCIKA MIX
» VUCIKA MIX 1 ponuda 10 din 4 sata
PETLOVA KRESTA MIX
» PETLOVA KRESTA MIX 1 ponuda 10 din 4 sata
LJUBICASTI PAMPAS
» LJUBICASTI PAMPAS 1 ponuda 10 din 4 sata
ZECJE USI
» ZECJE USI 0 ponuda 10 din 3 sata
RIBIZLA
» RIBIZLA 0 ponuda 10 din 3 sata
KUPINA
» KUPINA 0 ponuda 10 din 3 sata
VELIKE SLATKE JAGODE
» VELIKE SLATKE JAGODE 0 ponuda 10 din 3 sata
STALNORADJAJUCE JAGODE
» STALNORADJAJUCE JAGODE 0 ponuda 10 din 3 sata
UKRASNI RUJ
» UKRASNI RUJ 0 ponuda 10 din 3 sata
BUJNA PUZAVICA ZIMZELENA
» BUJNA PUZAVICA ZIMZELENA 0 ponuda 10 din 4 sata
BRSLJAN VECI LISTOVI
» BRSLJAN VECI LISTOVI 0 ponuda 10 din 4 sata
  stranica: 1 od 10  

Limundo

Copyright © Bezdan Web Team